Naše služby

Znalecká činnosť

v odbore Stavebníctvo

odvetvia: Pozemné stavby

                  Odhad hodnoty nehnuteľností

                  Odhad hodnoty stavebných prác

382
Z Á K O N


z 26. mája 2004
o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje podmienky výkonu znaleckej činnosti, tlmočníckej činnosti
a prekladateľskej činnosti, práva a povinnosti znalcov, tlmočníkov a prekladateľov,
ako aj podmienky činnosti znaleckých ústavov, a pôsobnosť Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
ďalej len “ministerstvo”) pri výkone ich činnosti.

§ 2
Základné ustanovenia

(1)Znalcom, tlmočníkom alebo prekladateľom je fyzická osoba alebo právnická osoba
splnomocnená štátom na vykonávanie činnosti podľa tohto zákona, ktorá je
a) zapísaná v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov alebo,
b) nezapísaná v tomto zozname, ak je ustanovená za znalca, prekladateľa alebo tlmočníka podľa § 15.

(2) Znalec, tlmočník alebo prekladateľ podľa odseku 1 písm.
a) vykonáva svoju činnosť pre súd, iný orgán verejnej moci,
fyzickú osobu alebo právnickú osobu (ďalej len “zadávateľ”).

(3) Znalec, tlmočník alebo prekladateľ podľa odseku 1 písm.
b) môže vykonávať svoju činnosť len pre súd alebo iný orgán verejnej moci.

(4) Znalec vykonáva svoju činnosť pre zadávateľa za odmenu, náhradu hotových výdavkov
a náhradu za stratu času (ďalej len “znalečné”); ak je zadávateľov viac,
zodpovedajú za zaplatenie znalečného spoločne a nerozdielne.

(5) Tlmočník a prekladateľ vykonávajú svoju činnosť pre zadávateľa za odmenu,
náhradu hotových výdavkov a náhradu za stratu času (ďalej len “tlmočné”); ak je zadávateľov viac,
zodpovedajú za zaplatenie tlmočného spoločne a nerozdielne.

(6) Znalec, tlmočník alebo prekladateľ
a) môže od zadávateľa požadovať primeraný preddavok na znalečné alebo tlmočné,
b) je pri výkone svojej činnosti pre súd alebo iný orgán verejnej moci oprávnený
od každého požadovať súčinnosť; každý je povinný poskytnúť mu požadovanú súčinnosť v rozsahu podľa osobitných predpisov. )

(7) Výkon činnosti podľa tohto zákona nie je podnikaním. )

§ 3
Znalečné a tlmočné

(1) Znalec sa môže dohodnúť so zadávateľom na zmluvnej odmene; ak sa nedohodnú patrí mu tarifná odmena.
(2) Výška tarifnej odmeny u znalcov sa určí
a) časovým spôsobom s prihliadnutím na skutočný počet hodín, ktoré znalec vynaložil na svoju činnosť,
b) podielovým spôsobom z východiskovej hodnoty predmetu úkonu znaleckej činnosti alebo
c) paušálnym spôsobom podľa predmetu úkonu znaleckej činnosti v závislosti na počte úkonov znaleckej činnosti.
(5) Tarifná odmena sa zvýši,
ak zadávateľ vyžaduje vykonanie úkonu bezodkladne alebo za mimoriadne obtiažnych okolností.

(6) Za hotové výdavky sa považujú výdavky účelne a preukázateľne vynaložené v súvislosti
s vykonávaním činnosti, najmä súdne poplatky, správne poplatky, cestovné výdavky a telekomunikačné výdavky,
paušálne ustanovené náhrady, výdavky za kopírovacie a tlačiarenské služby,
výdavky spojené s činnosťou konzultanta a výdavky za odborné podklady, preklady, odpisy alebo výpisy z verejných registrov.

Projektová činnosť

§5
Inžinieri


(1) Inžinier môže byť autorizovaný na vykonávanie

a) komplexných architektonických a inžinierskych služieb a súvisiaceho technického poradenstva alebo
b) odborných činnosti vo výstavbe v niektorej z týchto kategórií:
1. inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb,
2. inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb,
3. inžinier pre statiku stavieb,
4. inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb.

(2) Inžinier podľa odseku 1 písm. a) je oprávnený na

a) vykonávanie prípravnej predprojektovej činnosti, najmä na vypracúvanie stavebných zámerov verejných prác, investičných zámerov, architektonických štúdií, územnoplánovacích prieskumov a rozborov, komplexných výhľadových inžinierskych dokumentácií a variantných štúdií,
b) vykonávanie komplexnej projektovej činnosti, najmä na vypracúvanie architektonických návrhov a dokumentácie umiestňovania stavieb a ich zmien vrátane ich vnútorného vybavenia a exteriéru, ako aj rekonštrukcií a modernizácií budov a obnovy stavebných pamiatok,
c) spracúvanie príslušnej časti územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie,
d) vykonávanie projektového manažmentu, najmä na riadenie projektu a na koordináciu čiastkových projektov vypracovaných inžiniermi, architektmi, krajinármi a inými špecialistami, a na vykonávanie odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavieb podľa schválenej projektovej dokumentácie,
e) zastupovanie investora pri príprave a uskutočňovaní stavieb,
f) vyhotovovanie podkladov na hodnotenie vplyvu stavby na životné prostredie,
g) vykonávanie stavebného dozoru.

Inžinierska činnosť

Prerokovanie investičnej činnosti s jednotlivými odbormi obce

 • Územnoplánovacie informácie obce
 • Predbežné stanovisko obce
 • Záväzné stanovisko obce
 • Vyjadrenia dotknutých orgánov
 • Vyjadrenie správcov inžinierskych sietí
 • Informácie o inžinierskych sieťach
 • Vyňatie poľnohospodárskej pôdy
 • Územné rozhodnutie
 • Zmena územného rozhodnutia
 • Stavebné povolenie
 • Zastupovanie v územnom a stavebnom konaní
 • Zmena stavby pred dokončením   
 • Kolaudácia stavby  
 • Riešenie problematiky životného prostredia v oblastiach:
 1. Ochrany prírody a krajiny
 2. Odpadového hospodárstva
 3. Ochrany ovzdušia
 4. Vodohospodárskej oblastí 
 5. Energetickej oblasti, vhodnosti vykurovania ,alternatívne zdroje vykurovania

Verejné obstarávanie

 • verejné obstarávanie zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb
 • koncesie na stavebné práce
 • súťaž návrhov
 • správu vo verejnom obstarávaní

Vedenie účtovnicva

 • Ponúkame Vám komplexné služby v oblasti jednoduchého účtovníctva:
  • vedenie peňažného denníka
  • vedenie evidencie majetku
  • vedenie evidencie pohľadávok a záväzkov
  • vedenie pokladničnej knihy
  • vedenie knihy evidencie dane z pridanej hodnoty
  • vedenie ostatných účtovných kníh
  • spracovanie ročnej účtovnej závierky
  • mesačné prehľady podľa požiadaviek klienta
  • spracovanie podkladov pre daňové priznanie k DPH a jeho vypracovani

  Vypracovanie daňového priznania:

  • Daňové priznania k dani z príjmu pre fyzické osoby
  • Daňové priznania k dani z príjmu pre právnické osoby
  • Výpočet preddavkov na daň z príjmu
  • Výpočet splatnej dane
  • Výpočet odloženej dane
  • Daň z pridanej hodnoty
  • Daň zo závislej činnosti
  • Daň z motorových vozidiel
  • Položky zvyšujúce a znižujúce základ dane

  Mzdy a personalistika:

  • výplatné listiny
  • spracovanie miezd
  • potvrdenia o príjmoch
  • výpočty nemocenských dávok
  • evidencia dovolenky
  • mzdové hlásenia
  • podklady pre účtovníctvo
  • mzdové a evidenčné listy
  • ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti

Stavebný dozor

§ 5
Inžinieri

  • (1) Inžinier môže byť autorizovaný na vykonávanie

   a) komplexných architektonických a inžinierskych služieb a súvisiaceho technického poradenstva alebo
   b) odborných činnosti vo výstavbe v niektorej z týchto kategórií:
   1. inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb,
   2. inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb,
   3. inžinier pre statiku stavieb,
   4. inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb.

   (2) Inžinier podľa odseku 1 písm. a) je oprávnený na

   a) vykonávanie prípravnej predprojektovej činnosti, najmä na vypracúvanie stavebných zámerov verejných prác, investičných zámerov, architektonických štúdií, územnoplánovacích prieskumov a rozborov, komplexných výhľadových inžinierskych dokumentácií a variantných štúdií,
   b) vykonávanie komplexnej projektovej činnosti, najmä na vypracúvanie architektonických návrhov a dokumentácie umiestňovania stavieb a ich zmien vrátane ich vnútorného vybavenia a exteriéru, ako aj rekonštrukcií a modernizácií budov a obnovy stavebných pamiatok,
   c) spracúvanie príslušnej časti územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie,
   d) vykonávanie projektového manažmentu, najmä na riadenie projektu a na koordináciu čiastkových projektov vypracovaných inžiniermi, architektmi, krajinármi a inými špecialistami, a na vykonávanie odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavieb podľa schválenej projektovej dokumentácie,
   e) zastupovanie investora pri príprave a uskutočňovaní stavieb,
   f) vyhotovovanie podkladov na hodnotenie vplyvu stavby na životné prostredie,
   g) vykonávanie stavebného dozoru.

  Kontakt

  Ing. Bartolomej Turoci

  Hviezdoslavova 2
  048 01 Rožňava
  tel.: +421 58/732 21 53
  mobil: +421 905 326 198
  turocib@gmail.com
  turocib@icloud.com

  10 + 1 =